ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 22-06-18

PLAYLIST:
Scorpions - Blackout
Twisted Sister - Under The Blade
Manowar - Metal Daze
Motorhead - America
Megadeth - Cold Sweat
Metallica - Breadfan
Sweet Savage - Killing Time
Cirith Ungol - Frost And Fire
Stallion - Sleeping Warriors
Chariot - So Blind
Hammeron - So True
Heavy Load - The King
Paradize - Caress Of Steel
Overdrive - Overdrive
Witchfynde - Stab In The Back
Judas Priest - Grinder
Acid - Hooked On Metal
Le Griffe - Fast Bikes
Maineeaxe - Steel On Steel
Trouble - Warrior
A Sound of Thunder - Island of Domination
A Sound of Thunder - Just Another Fool
A Sound of Thunder - It Was Metal
A Sound of Thunder - Lifebringer
A Sound of Thunder - Phantom Flight 
Lizzy Borden - My Midnight Things
Lizzy Borden - The Perfect Poison
Crying Steel - Warriors
Crying Steel - The Killer Inside
Crying Steel - Road To Glory
Tad Morose - Liar
Tad Morose - I Am Night
Tad Morose - Turn To Dust
Nordheim - Redemption
Nordheim - New Beginning
Monument - Attila 

Copyright 2023. All Right Reserved.