ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 15/11/22

PLAYLIST:
Shok Paris - Lost Queen
Scorpions - The Sails Of Charon
Dio - Sacred Heart
Dio - Hide In The Rainbow
Ozzy - S.A.T.O
Blackfoot - Teenage Idol
Casus Belli - Holy Gates (In The Name Of Rose)
Iron Maiden - Total Eclipse
Tygers Of Pan Tang - Take It
Fist - Turn The Hell On
Madison - Sneaker
Grim Reaper - Never Coming Back
Hittman - Metal Sport
Jag Panzer - Harder Than Steel
Kraken - Desperate Solutions
Deaf Dealer - Blood Cut Sound
The Sacrificed - Ark Of The Covenant
Thelemite - Unholy Steel
Judas Priest - Hell Patrol
Metallica - Motorbreath
Motorhead - Sharpshooter
Discharge - sample songs
Metallica - Hit The Lights
Slayer - Die By The Sword
Discharge - sample songs
Discharge - Grave New World
Hells Belles - Overload
Anthrax - Metal Thrashing Mad
Sodom - Ausgebombt

Οι εκποπές είναι διαθέσιμες και στο Spotify 

 

Copyright 2023. All Right Reserved.